Metody alternatywne

Metody alternatywne w komunikacji - nawiązanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą, którzy nigdy nie rozwinęli umiejętności mówienia stanowi trudne zadanie. Z wielu metod w pracy z dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością można wybrać wielofunkcyjny system piktogramów.

Piktogramy, to system symbolicznych obrazków czarno – białych. Każdy z symboli ma podpis informujący o znaczeniu danego znaku. Zestaw reprezentuje cały zakres słownictwa: rzeczowniki oznaczające osoby, przedmioty, miejsca, zaimki w postaci znaku strzałki, kropki, kwadratu lub koła, liczebniki, czasowniki. Z obrazków można tworzyć różne układy funkcjonalnej informacji. Pomoc ma szerokie zastosowanie w dostarczaniu informacji o świecie osobą z głębszą niepełnosprawnością w sposób pozajęzykowy, ale odnoszących się do kategorii języka, a tym samym do myślenia.

Stosowanie w pracy z dziećmi o głębszej niepełnosprawności alternatywnych metod komunikacji  umożliwia: poczucie bezpieczeństwa i kontroli zdarzeń, zrozumienie i radzenie sobie z codziennymi sytuacjami, zapamiętywanie sekwencji zdarzeń, minimalizowanie zaburzeń zachowania, wynikające z lęku, występujących jako forma porozumiewania się.