Psycholog szkolny

Psycholog szkolny - mgr Jadwiga Trzeciak

Naczelną wartością dla psychologa szkolnego jest dobro dziecka. Dbanie o prawidłowy rozwój dziecka, wychowanie i nauczanie wymaga czasu i zaangażowania. Każda z osób kontaktująca się z uczniem w szkole, w domu, na lekcji, na przerwie, podczas wycieczki szkolnej oddziałuje na niego. Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Rozwój dziecka, jego dorastanie i nabieranie doświadczenia życiowego jest procesem ciągłym – wymaga czasu, uważności, zaangażowania i współpracy wszystkich osób z otoczenia dziecka. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy, psycholog i inni specjaliści powinni ze sobą rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania.

 

Do zadań psychologa w szkole należy:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

  • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

  • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,

  • współpraca z rodzicami w celu rozwiązywania trudności wychowawczych,

  • rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem i innymi przejawami niedostosowania, prowadzenie działalności  informacyjnej i poradnictwa w tym zakresie,

  • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.