Zespół Szkół Specjalnych nr. 1 w Garwolinie

Aktulności

Oct 22 2021


Czy już wiecie?

Od października 2021 r. w Naszej Szkole realizowany jest Program "Rehabilitacja 25 plus", którego uczestnikami są nasi absolwenci.

Dlaczego realizujemy program "Rehabilitacja 25 plus"?

W trosce o naszych byłych uczniów chcieliśmy zorganizować zajęcia aktywizujące, które dałyby im szansę dalszego rozwoju oraz pozwoliłyby współuczestniczyć w życiu naszej szkolnej społeczności. Dzięki pilotażowemu Programowi "Rehabilitacja 25 plus" ogłoszonemu przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskaliśmy środki finansowe na realizację tych działań. Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie organizujemy więc zajęcia dla naszych absolwentów.

Dla kogo przeznaczony jest Program "Rehabilitacja 25 plus"?

Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć mogą stać się niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami Szkoły Przysposabiającej do Pracy w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

W chwili obecnej z programu PFRON korzysta w Naszej Szkole 5 beneficjentów.

Co robimy w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus"?

Realizujemy:

  • zajęcia terapeutyczne
  • zajęcia opiekuńcze i pielęgnacyjne
  • koła zainteresowań
  • zajęcia świetlicowe
  • zajęcia usprawniające ruchowo
  • zajęcia z psychologiem.

Dzięki różnorodnym formom wsparcia uczestnicy programu doskonalą samoobsługowe czynności, rozwijają zainteresowania z zakresu gastronomii, nabywają umiejętności posługiwania się technologią cyfrową. Poprzez udział w kołach zainteresowań kształtujemy właściwą postawę wobec przyrody oraz zachowania proekologiczne. Promujemy także zdrowy tryb życia oraz aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym i społecznym. Dbamy także o podnoszenie sprawności fizycznej poprzez naukę aktywnego spędzania czasu wolnego, usprawnianie różnych grup mięśniowych oraz naukę pływania. Zapewniamy także wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i spraw codziennych.

Co teraz?

Początki jak zwykle nie są łatwe, na razie wspólnie się uczymy, rozwijamy, poznajemy.
O dalszych działaniach będziemy informować Was na naszym Fb.
Zapraszamy do śledzenia Nas.