Szkoła Podstawowa Specjalna

Szkoła Podstawowa Specjalna -Kształci uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Na pierwszym etapie edukacji kładziemy nacisk na udzielenie dziecku pomocy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w, jak również stworzenie wartościowego środowiska wychowawczego, aby pomóc mu w rozwoju wszystkich sfer jego osobowości. Program nauczania dostosowany jest do możliwości intelektualnych dziecka.

 

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ TO UCZEŃ, KTÓRY:

·        Wykorzystuje możliwości jakie stwarza mu środowisko szkolne,

·        Stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę,

·        Świadomie dąży do usprawnienia swojego warsztatu pracy,

·        Poczuwa się do współodpowiedzialności za wyniki pracy w grupie,

·        Pracuje nad mocnymi i słabymi stronami swojego charakteru,

·        Dba o własny wygląd i higienę osobistą,

·        Zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać.